Misja Szkoły:

   

Osiągnięcie sukcesu jest nieodłącznie związane z podejmowaniem wysiłku.

Dobrą drogą do spełnienia marzeń jest codzienny trud i praca, zmaganie ze słabościami i pokonywanie ich, pokorne pochylenie głowy przed pięknem świata. 

Droga przez cierpienie prowadzi do gwiazd. Dlatego warto podjąć wyzwania związane ze zdobywaniem wiedzy , warto szukać prawdy i dobra, próbować rozumieć siebie i innych ludzi.

Chcemy:

1. aby poznawanie świata było dla młodzieży radością,

2. aby zdobywanie wiedzy dawało satysfakcję,

3. aby szkoła pomogła rozwiązywać problemy dojrzewania,

4. aby młody człowiek został wyposażony w system uniwersalnych wartości,

5. aby w atmosferze bezpieczeństwa , wzajemnego szacunku przygotował się do dalszego życia,

6. aby wierzył, że realizacja marzeń jest możliwa.

 

 

Wizja Absolwenta:

 

 

Szkoła Podstawowa

klasy (0-III)

 1. Kompetencje moralne:
 • umie odróżnić dobro od zła
 • chce i próbuje trzymać się najważniejszych wartości - dekalogu
 • szanuje odmienność
 • pomaga słabszym
 • jest uczciwy
 • pracowity

 2. Cechy osobowości:

 • zrównoważony (ma umiejętności związane z radzeniem sobie z nadpobudliwością)
 • ma poczucie własnej wartości
 • cechuje go wiara w możliwość sukcesu
 • stawia sobie wysokie wymagania
 • umie pokonywać trudności

 3. Kompetencje społeczne:

 • koleżeński
 • uczynny
 • zaradny
 • zna zasady dobrego wychowania i stosuje je w relacjach z kolegami i dorosłymi
 • ma świadomość istnienia autorytetów (rodzice, nauczyciele , kościół, naukowcy....) i szuka u nich odpowiedzi na istotne pytania
 • umie rozsądnie zachować się w sytuacji konfliktowej

 4. Kompetencje związane z uczeniem się :

 • aktywny twórczo
 • chce poznawać świat, zdobywać wiedzę
 • chce i próbuje samodzielnie szukać informacji
 • ma zainteresowania , z pomocą rodziców , nauczycieli i samodzielnie rozwija je
 • chce czytać
 • opanował wiedzę i umiejętności w stopniu wyższym niż określone w podstawie programowej
 • ma świadomość swych umiejętności
 • potrafi myśleć krytycznie i samokrytycznie 

Szkoła Podstawowa

klasy (IV-VI)

 1. Kompetencje moralne;
 • uczciwość,
 • odpowiedzialność,
 • prawdomówność,
 • „trzymanie się" podstawowych wartości - dekalogu,
 • umiejętność wartościowania
 • szacunek dla innych ludzi i ich odmienności.

 2. Cechy osobowości;

 • poczucie własnej wartości,
 • wiara w możliwość sukcesu,
 • stawianie sobie wysokich wymagań,
 • umiejętność pokonywania trudności,
 • ciekawość świata,
 • niezależność intelektualna,
 • świadomość własnych możliwości i ograniczeń.

 3. Kompetencje społeczne;

 • aktywność społeczna, koleżeńskość,
 • uczynność,
 • zaradność,
 • znajomość i stosowanie zasad savoir - vivreu,
 • szacunek dla autorytetów (rodzice, nauczyciele, kościół, przedstawiciele nauki),
 • przyjazny stosunek do ludzi,
 • tolerancja,
 • otwartość,
 • poczucie odpowiedzialności za siebie i kolegów,
 • umiejętność współpracy,
 • świadomość zagrożeń i umiejętność zachowań asertywnych,
 • umiejętność obrony własnego stanowiska,
 • odpowiedni do zdolności poziom wiedzy i umiejętności,
 • wytrwałość w poszukiwaniu rozwiązań,
 • elastyczność myślenia,
 • umiejętność poszukiwania informacji w różnych źródłach,
 • efektywne techniki uczenia się,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce, 
 • ambicja,
 • kreatywność.

 5. Kompetencje obywatelskie;

 • znajomość zasad działania demokratycznego państwa,
 • przywiązanie do wartości patriotycznych,
 • tolerancja wobec odmienności poglądów,
 • poczucie związku ze szkołą,
 • europejskość,
 • silne poczucie tożsamości narodowej.
Nauczycie, dążąc do wykształcenia wyżej wymienionych cech absolwenta, wyposażą uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające im - wszechstronny rozwój osobowy - który jest głównym celem wychowawczym naszej szkoły.